Đánh giá nhà máy


Đánh giá nhà máy


Đánh giá một nhà máy , xưởng chế tạo , xí nghiệp là đánh giá qui trình sản xuất , khả năng sản xuất , và việc hoạt động của nhà máy với chất lượng nguyên liệu đầu vào . Ví dụ như , một tiêu chuẩn đánh giá nhà máy là chính sách , qui trình , hồ sơ có đạt được mong đợi , chứng minh khả năng nhà máy nhằm quản lý chất lượng phù hợp trong mọi thời điểm .
Nội dung cốt lõi Đánh giá giám định năng lực nhà máy là :
• Hệ thống quản lý chất lượng
• Qui trình sản xuất hàng hóa
• Kiểm soát qui trình
• Nhân sự

Chia Sẻ

Tin Liên Quan